Geoblog.pl    Regulamin serwisu
Regulamin serwisu
§ 1.
Określenia i definicje
Regulamin – oznacza niniejszy regulamin korzystania z Serwisu Geoblog.pl, określający zasady świadczenia usług drogą elektroniczną przez Geoblog Sp. z o.o., zasady korzystania, udostępniania
i wykorzystywania konta w Serwisie Geoblog.pl, a także zasady komunikacji pomiędzy Użytkownikami.

Geoblog Sp. z o.o. – oznacza Geoblog.pl Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie.

Serwis Geoblog.pl (zwany też Serwisem) – podróżniczy serwis internetowy prowadzony przez Geoblog Sp. z o.o. pod adresem http://www.geoblog.pl a także pod adresami będącymi przekierowaniami do tego adresu, łącznie z subdomenami w domenie geoblog.pl.

Użytkownik – oznacza osobę fizyczną, korzystającą z Serwisu Geoblog.pl na podstawie niniejszego Regulaminu.

§ 2.
Rejestracja Użytkowników i zasady korzystania z Serwisu
 1. Korzystanie z funkcjonalności Serwisu Geoblog.pl jest bezpłatne. W przypadku wprowadzenia usług płatnych, Użytkownicy zostaną o takich usługach płatnych poinformowani, a korzystanie z tych usług będzie dobrowolne.
 2. Serwis Geoblog.pl umożliwia Użytkownikom przeglądanie, zamieszczanie i przechowywanie w serwisie opisów wypraw, zdjęć, filmów, plików dźwiękowych, komentarzy, a także ich bezpłatne udostępnianie osobom trzecim do czytania i oglądania.
 3. Użytkownik uzyskuje możliwość korzystania z bezpłatnych usług w Serwisie Geoblog.pl automatycznie po zarejestrowaniu się w Serwisie i zaakceptowaniu niniejszego Regulaminu.
 4. Geoblog Sp. z o.o. nie kontroluje ani nie weryfikuje danych identyfikacyjnych użytkownika zawartych w formularzu rejestracyjnym Serwisu.
 5. Poprzez akceptację Regulaminu, Użytkownik wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych przez Geoblog Sp. z o.o. dla celów związanych z korzystaniem z Serwisu Geoblog.pl, z funkcjonalnością Serwisu Geoblog.pl oraz w celach marketingowych. Geoblog Sp. z o.o. nie jest uprawniona do przekazywania danych osobowych Użytkownika osobom trzecim bez uzyskania zgody Użytkownika i spełnienia innych obowiązków wynikających z ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych.
 6. Geoblog Sp. z o.o. zapewnia każdemu Użytkownikowi dostęp do dotyczących go danych w celu ich weryfikacji, modyfikacji lub usunięcia. Geoblog Sp. z o.o. zobowiązuje się dołożyć wszelkich starań w celu ochrony danych Użytkowników. Użytkownik obowiązany jest zabezpieczyć należące do niego hasło dostępu do konta przed nieuprawnionym dostępem osób trzecich.
 7. Użytkownik może w każdym czasie cofnąć zgodę na przetwarzanie danych osobowych, poprzez przesłanie z adresu e-mail podanego w ramach rejestracji Użytkownika, na adres korespondencyjny Serwisu info@geoblog.pl oświadczenia, w którym poda, iż cofa zgodę na przetwarzanie danych osobowych. Przesłanie takiego wniosku będzie równoznaczne z usunięciem danych Użytkownika z bazy danych Serwisu w terminie nie dłuższym niż 14 dni i jest jednoznaczne z rezygnacją z usług świadczonych przez Geoblog Sp. z o.o. w ramach Serwisu Geoblog.pl.
§ 3.
Prawa i obowiązki Użytkownika
 1. Użytkownik jest zobowiązany do korzystania z usług Serwisu Geoblog.pl sposób zgodny z obowiązującym prawem, normami społecznymi i obyczajowymi, postanowieniami Regulaminu oraz charakterem Serwisu Geoblog.pl.
 2. Zamieszczenie treści i zdjęć w Serwisie Geoblog.pl jest równoznaczne z ich publicznym udostępnieniem.
 3. Umieszczanie przez Użytkowników w Serwisie Geoblog.pl przekazów o charakterze reklamowym jest zabronione.
 4. Poprzez akceptację Regulaminu Użytkownik oświadcza, że pliki Użytkownika oraz zamieszczone treści w Serwisie Geoblog.pl nie naruszają praw autorskich i/lub praw pokrewnych ani wszelkich innych praw osób trzecich oraz zobowiązuje się do naprawienia wszelkiej szkody, jaką może ponieść Geoblog Sp. z o.o. z tytułu ewentualnych roszczeń osób trzecich związanych z naruszeniem praw autorskich, praw pokrewnych lub jakichkolwiek innych praw do plików Użytkownika i treści zamieszczonych przez Użytkownika w Serwisie Geoblog.pl.
 5. Poprzez akceptację Regulaminu Użytkownik oświadcza, że dokona stosownego rozliczenia ze wszystkimi osobami, którym przysługują jakiekolwiek prawa do plików i treści Użytkownika zamieszczonych przez niego w Serwisie Geoblog.pl, jeżeli uprawnione osoby wystąpią z roszczeniami z tytułu przysługujących im praw.
 6. Użytkownik ponosi odpowiedzialność za sposób, w jaki wykorzystuje swój profil w Serwisie Geoblog.pl, w tym za zawartość i formę zamieszczanych treści, z uwzględnieniem odpowiedzialności karnej lub cywilnej za działania niezgodne z prawem.
 7. Korzystanie z utworów, informacji, danych umieszczonych w Serwisie Geoblog.pl nie oznacza dla Użytkowników nabycia do nich jakichkolwiek praw. Użytkownik może korzystać z tych utworów jedynie w zakresie dozwolonym przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. Nr 24, poz. 83 z pózn. zm.). Zabronione jest kopiowanie utworów lub ich części, a także ich udostępnianie publicznie.
 8. Użytkownik upoważnia Geoblog Sp. z o.o. do wykorzystywania zamieszczonych zdjęć, treści i filmów w celach promocyjnych i reklamowych na potrzeby Geoblog.pl i serwisów pokrewnych.
 9. Użytkownikowi przysługuje prawo do usunięcia założonego w Serwisie Geoblog.pl profilu, a także zamieszczonych w ramach profilu treści i zdjęć w każdym czasie, poprzez wysłanie wniosku na adres e-mail info@geoblog.pl
§ 4.
Zakres odpowiedzialności i prawa Geoblog Sp. z o.o.
 1. Geoblog Sp. z o.o. dołoży starań, aby korzystanie z funkcjonalności Serwisu Geoblog.pl było możliwe dla Użytkowników wszystkich popularnych przeglądarek internetowych, systemów operacyjnych, typów komputerów oraz typów połączeń internetowych. Jednakże Geoblog Sp. z o.o. nie gwarantuje i nie odpowiada za to, że każda kombinacja tych czynników umożliwia korzystanie z Serwisu Geoblog.pl. Ponadto funkcjonalności Serwisu mogą wymagać określonych konfiguracji komputera Użytkownika.
 2. Geoblog.pl zastrzega sobie prawo do odmowy publikacji, wstrzymania publikacji, żądania wprowadzenia zmian, usuwania treści i materiałów o których mowa w § 2. Ust. 2, w przypadku gdy naruszą one postanowienia niniejszego Regulaminu.
 3. Geoblog Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do usunięcia profilu Użytkownika, jeżeli: a) Użytkownik wykorzystuje profil niezgodnie z charakterem Serwisu, b) Użytkownik wykorzystuje profil niezgodnie z postanowieniami obowiązującego prawa lub Regulaminu, c) w przypadkach powtarzania się sytuacji opisanej w § 3. Ust. 3.
 4. Geoblog Sp. z o.o. kieruje korespondencję do Użytkownika związaną z korzystaniem z Serwisu Geoblog.pl na adres poczty elektronicznej udostępnianej przez Użytkownika podczas zakładania przez użytkownika profilu w Serwisie Geoblog.pl.
 5. Geoblog Sp. z o.o. nie ponosi odpowiedzialności za treści otrzymywane i wysyłane przez Użytkowników za pośrednictwem sieci Internet oraz za treści, zdjęcia i filmy Użytkowników.
 6. Dane i informacje zawarte w Serwisie Geoblog.pl są publikowane m.in. do celów informacyjnych. Geoblog Sp. z o.o. nie ponosi żadnej odpowiedzialności za błędy w danych lub nieaktualne informacje zawarte w Serwisie.
 7. Geoblog Sp. z o.o. nie ponosi odpowiedzialności za utratę danych spowodowaną awarią sprzętu, oprogramowania lub też okolicznościami niezależnymi od Geoblog Sp. z o.o.
 8. Geoblog Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do zmian szaty graficznej stron internetowych Serwisu Geoblog.pl oraz form i zakresu działania poszczególnych funkcji Serwisu, bez wcześniejszego uprzedzenia.
 9. Geoblog Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do dokonywania przerw technicznych w funkcjonowaniu usług Serwisu. Geoblog sp. z o.o. dołoży wszelkich starań, aby przerwy te miały miejsce w godzinach nocnych (czas środkowoeuropejski) i nie trwały dłużej niż wymagają tego procesy technologiczne.
 10. Geoblog Sp. z o.o. ma prawo do prowadzenia działalności reklamowej w Serwisie Geoblog.pl, w tym emisji reklam wszelkiego rodzaju produktów i usług w trakcie prezentacji treści, zdjęć, materiałów audio/wideo i komentarzy zamieszczonych w Serwisie Geoblog.pl przez Użytkowników. Użytkownikom nie przysługuje wynagrodzenie z tytułu publikacji reklam na stronach Serwisu Geoblog.pl.
 11. Geoblog Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do zmian niniejszego Regulaminu. Zmiany Regulaminu wchodzą w życie w terminie 14 dni po opublikowaniu ich na stronie internetowej Serwisu Geoblog.pl, o ile nie zastrzeżono inaczej oraz w zakresie, w jakim jest to dopuszczalne przez obowiązujące przepisy prawa.
§ 5.
Postanowienia końcowe
 1. Niniejszy regulamin został opublikowany dnia 1.07.2010 i obowiązuje od dnia 15.07.2010.
Polecamy blog
Nie jesteś przekonany
Zobacz jakie są funkcje Geobloga:
 • załóż konto o unikalnym, łatwym adresie
  twojanazwa.geoblog.pl
 • załóż dowolną liczbę dzienników poświęconych swoim wyprawom
 • znajdź odwiedzoną miejscowość w bazie 7.000.000 dostępnych punktów, system automatycznie poda współrzędne geograficzne i zaznaczy na mapie trasę Twojej wyprawy, zmierzy odległość, policzy czas jej trwania
 • dodaj zdjęcia ilustrujące odwiedzone miejsca
 • dodaj nagrania audio/video
 • bądź w kontakcie z rodziną, znajomymi.
  Obserwujący Twój blog dostaną automatycznie powiadomienie, gdy dodasz kolejny wpis do dziennika
 • szukaj porad, wskazówek, relacji u innych podróżników
 • wkrótce wiele, wiele więcej nowych funkcji...
Blog ekipy Geoblog Sp. z o.o.
geoblog.geoblog.pl
Trzymaj rękę na pulsie