Geoblog.pl    Kontakt
Kontakt
Geoblog Sp. z o.o.
ul. Ojcowska 3
02-918 Warszawa

tel.: 22 382 14 28
fax: 22 651 86 04
e-mail:
NIP: 521-35-53-398
REGON: 142229675
KRS: 0000347880

Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie,
XIII Wydzial Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
Kapitał zakładowy: 5000 zł, wpłacony w całości
 
Blog ekipy Geoblog Sp. z o.o.
geoblog.geoblog.pl
Trzymaj rękę na pulsie